Predicting the Irish "gay marriage" referendum / Nikos Askitas, IZA. Bonn : IZA, 2015
Inhalt