International business studies : Bachelor of Science : 2017 / FH Aachen, University of Applied Sciences. Hrsg.: Der Rektor der FH Aachen. Aachen