Bachelorstudiengänge: Bibliothekswissenschaft, Angewandte Informationswissenschaft, Online-Redakteur / Fachhochschule Köln, Fakultät 03, Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften. Köln, 2013
Inhalt