Numerical simulation of plasma spray-physical vapor deposition / Panpan Wang. Jülich : Forschungszentrum Jülich GmbH, Zentralbibliothek, 2017, copyright 2017
Inhalt