Production and characterization of monodisperse uranium particles for nuclear safeguards applications / Alexander Knott. Jülich : Forschungszentrum Jülich GmbH, Zentralbibliothek, 2016
Inhalt