Trade liberalization and child labor in China / Liqiu Zhao (Renmin University of China), Fei Wang (Renmin University of China), Zhong Zhao (Renmin University of China and IZA) ; IZA. Bonn : IZA, October 2016
Inhalt