Permanent budget surpluses as a fiscal regime / Lukas Haffert. Köln : Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, February 2016
Inhalt