Emmy-Noether-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft / [Text: Dieter Beste ; Marion Kälke. Hrsg. von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Verantw.: Anjana Buckow]. Bonn, [2006]
Inhalt