An analysis of the impact of socioeconomic disadvantage and school quality on the probability of school dropout / Stéphane Mahuteau ; Kostas Mavromaras. Bonn : IZA, 2013
Inhalt