The effect of extended unemployment benefit on the job finding hazards: a quasi-experiment in Japan / Tomohiro Machikita ; Miki Kohara ; Masaru Sasaki. Bonn : IZA, 2013
Inhalt